Neem contact op
06- 20055086

Algemene Voorwaarden Marjolein Heijmen Kindercoaching

Algemeen
Marjolein Heijmen Kindercoaching is opgericht door Marjolein Heijmen, gevestigd in Millingen aan de Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67853927.

Ik richt me op het coachen van kinderen, jongeren, jong volwassenen (18+) en ouders alsmede het geven/organiseren van workshops, lezingen en themabijeenkomsten.

Uitleg
Wanneer er wordt gesproken over je/jouw/uw betreft dit de client. Wanneer er wordt gesproken over ik of mijn dan betreft dit Marjolein Heijmen in naam van Marjolein Heijmen Kindercoaching.

Diensten
Al mijn diensten zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor de ouders, de jongere, als het kind. Ouders/jong volwassenen passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind bij zijn/haar verdere ontwikkeling en groei. 
Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met mij, Marjolein Heijmen Kindercoaching, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidend als uitvoerend van aard. De algemene voorwaarden staan op de website en er zal tijdens een eerste contact naar verwezen worden.

Verhindering
Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, dan bereken ik kosten van de coachingsafspraak.
Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail gemaakt en geannuleerd worden. Tijdens begeleidingsmomenten ben ik niet telefonisch bereikbaar, maar spreek gerust mijn voicemail in.

Tarieven
Deze tarieven zijn te vinden onder het kopje prijzen op mijn website www.heijmenkindercoaching.nl of zijn op te vragen bij mij, Marjolein Heijmen Kindercoaching. Alle tarieven zijn inclusief 21 % BTW, tenzij anders vermeld.
Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per email, zijn inbegrepen in de begeleiding. Tijdsbestedingen vanaf 15 minuten worden geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt voor overleg een aparte afspraak ingepland. Ik houd een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Desgewenst kan deze bij de factuur worden overlegd.

Betalingsvoorwaarden
Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de client of de client verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Marjolein Heijmen Kindercoaching.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald is, stuur ik een betalingsherinnering. Indien de ouders van de client of de client zelf niet binnen 14 dagen na de eerste betalingsherinnering aan de betaling voldaan hebben, dan ben ik gerechtigd een tweede betalingsherinnering te sturen en daarbij €5 administratiekosten per nota in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag op de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Marjolein Heijmen Kindercoaching, dan ben ik genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, geheel voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd de begeleiding op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Overeenkomst
Na het intakegesprek, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de prijs zoals op mijn website staan vermeld.
We stellen samen aan het begin een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder. Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan echter gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject.
Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken of kan het zo zijn dat je na een tussenperiode toch nog weer een afspraak wil. We stellen dan opnieuw samen een haalbaar doel.

Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt, dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten begeleidingsmomenten en bent verder tot niks verplicht.

Coaching / begeleiding kinderen tot 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Ik kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid
Mijn advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door mij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant. Vergoeding aan ouders of de jong volwassene, kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens mijn aansprakelijkheidsverzekering.
Voor lichamelijke- en psychische klachten, raad ik aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Vertrouwelijkheid
Ik ben verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingsbijeenkomsten. Voor overleg met derden in het belang van het kind, vraag ik altijd eerst toestemming aan de ouders.
Indien kinderen mij vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij mij, tenzij ik inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan ben ik verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of de omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties.
Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim. Ook kan het voorkomen dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.

Regels rondom afspraken
Bij Leef! is een wachtruimte. Bij mij thuis niet. In beide gevallen betekent het echter wel dat het kind gebracht wordt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald wordt. Na een begeleidings- of coachingsmoment is er eventueel kort gelegenheid om vragen te stellen en/of een en ander te bespreken.
Tijdens een evaluatiegesprek kunnen de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken worden.

Observatie of Verslaglegging
Indien jullie dit wensen, maak ik van de begeleidings-/coachingsmomenten een uitgebreid verslag, dat tevens als overdracht naar school, huisarts en/of psycholoog/kinderarts kan dienen. Je kiest er zelf voor of je hier gebruik van wil maken. Voor het maken van een verslag of het doen van een observatie zal ik volgens mijn tarieven voor coaching factureren.

Aantekeningen die ik maak tijdens de begeleiding/coaching vernietig ik na afloop van het traject. Verslaglegging bewaar ik in mijn administratie en zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden worden verstrekt.

Vindplaats en wijzigingen Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op mijn website www.heijmenkindercoaching.nl . Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.